Logo Moravia Moto

Obchodní podmínky

1. Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

2. Doba nájmu:

Konkrétní doba nájmu vozidla je vždy stanovena v Pronájemní smlouvě. Dobu nájmu vozidla lze prodloužit dohodou smluvních stran. Za jeden den nájmu je považováno půjčení v kterýkoliv den pondělí – neděle, od 8.00 do 18.00. Pokud nebude s pronajímatelem dohodnuto jinak.

3. Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:00 hodin prvního dne půjčení a vrací se maximálně do 18:00 hodin posledního den zapůjčení. Pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

4. Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit pouze v hotovosti při převzetí motocyklu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

5. Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny společností Kooperativa se spoluúčastí 10 %, min. však 10000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

6. Zabezpečení

Motocykly jsou standardně vybaveny imobilizérem, aby se zabránilo k odcizení motocyklů. Ke každému motocyklu nájemce obdrží mechanický zámek na kotoučovou brzdu, který je povinen použít vždy, pokud nájemce nebude v blízkosti motocyklu.

7. Platební podmínky

Po rezervaci termínu nájemce obdrží e-mailem rezervační list a po potvrzení rezervace zálohovou fakturou, která bude činit 30 % z celkové částky nájemného. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohovou fakturu jako blokaci termínu, tato zálohová faktura je nevratná. Doplatek částky za zapůjčení motocyklu se platí na místě společně s kaucí, v den převzetí motocyklu a to v hotovosti. Nájemce obdrží fakturu na zapůjčení motocyklu. Pokud vrátí nájemce motocykl bez poškození je kauce v plné výši vrácena.

8. Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

9. Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

10. Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % (Zálohová faktura). Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Užijte si skvělý zážitek s našimi motorkami!